چالش های فرهنگ نوینی

چالش های فرهنگ نوینی

با این ویدیو چالش خود را انجام دهید و برای ما ارسال کنید

پست ها و مقالات اخیر

عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی

این مقاله به تعدادی از عبارات تشکر و تعارفات در زبان انگلیسی اشاره دارد

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

روش هایی برای قطع کردن حرف درگران در زبان انگلیسی