برنامه هفتگی

شنبه

family 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 103

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family 4-

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:15تا ساعت 20:30

یکشنبه

family 2

فاطمه گودرزی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family starter

فاطمه گودرزی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

دوشنبه

family 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 103

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family 4-

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:15تا ساعت 20:30

سشنبه

family 2

فاطمه گودرزی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family starter

فاطمه گودرزی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

چهارشنبه

family 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 103

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family 4-

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:15تا ساعت 20:30

پنج شنبه

family 2

فاطمه گودرزی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family starter

فاطمه گودرزی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

جمعه

بدون برنامه