برنامه هفتگی

شنبه

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت11:00تا ساعت 12:15

family 3

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:15تا ساعت 13:30

Top Notch fun

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:45تا ساعت 12:00

family 1

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت13:15تا ساعت 14:30

family 1

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 3

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 1

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:15تا ساعت 20:30

Family 3

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

top notch 2

علی فرمانیان

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت13:45تا ساعت 15:00

family 2

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch 1

علی فرمانیان

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:30تا ساعت 18:45

Top Notch 2

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

یکشنبه

family 4

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

family 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

family 3

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

دوشنبه

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت11:00تا ساعت 12:15

family 3

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:15تا ساعت 13:30

Top Notch fun

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:45تا ساعت 12:00

family 1

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت13:15تا ساعت 14:30

family 1

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 3

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 1

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:15تا ساعت 20:30

Family 3

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

top notch 2

علی فرمانیان

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت13:45تا ساعت 15:00

family 2

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch 1

علی فرمانیان

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:30تا ساعت 18:45

Top Notch 2

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

سشنبه

family 4

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

family 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

family 3

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

چهارشنبه

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت11:00تا ساعت 12:15

family 3

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:15تا ساعت 13:30

Top Notch fun

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:45تا ساعت 12:00

family 1

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت13:15تا ساعت 14:30

family 1

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 3

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 1

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:15تا ساعت 20:30

Family 3

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

top notch 2

علی فرمانیان

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت13:45تا ساعت 15:00

family 2

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch 1

علی فرمانیان

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:30تا ساعت 18:45

Top Notch 2

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

پنج شنبه

family 4

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:00تا ساعت 13:15

family 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

family 3

محدثه شبانی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

جمعه

بدون برنامه