برنامه هفتگی

شنبه

دوره فشرده 9 ماه

سمانه علی میرزایی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 5

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:45تا ساعت 14:00

یکشنبه

family starter

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

first 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

دوشنبه

family 5

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:45تا ساعت 14:00

سشنبه

family starter

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

first 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

چهارشنبه

family 5

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:45تا ساعت 14:00

پنج شنبه

family starter

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

first 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

جمعه

بدون برنامه