برنامه هفتگی

شنبه

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت10:30تا ساعت 11:45

family starter

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 102

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

Top Notch 3

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 103

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 1

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت09:01تا ساعت 10:16

Top Notch 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:15تا ساعت 18:30

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

یکشنبه

بدون برنامه

دوشنبه

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت10:30تا ساعت 11:45

family starter

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 102

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

Top Notch 3

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 103

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 1

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت09:01تا ساعت 10:16

Top Notch 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:15تا ساعت 18:30

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

سشنبه

بدون برنامه

چهارشنبه

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 101

از ساعت10:30تا ساعت 11:45

family starter

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 102

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

Top Notch 3

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 103

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 1

مهسا طلوعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 104

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

family starter

مهسا امیری

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس کلاس 105

از ساعت09:01تا ساعت 10:16

Top Notch 1

حسنا همتی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:15تا ساعت 18:30

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت11:45تا ساعت 13:00

پنج شنبه

بدون برنامه

جمعه

بدون برنامه