Previous Next

پورتال زبان آموزان

اَپ زبان آموزان

اَپ اساتید

پورتال اساتید

درباره آموزشگاه

آموزشگاه فرهنگ نوین در سال 1392 توسط آقای آخوندی و خانم میرزایی تاسیس گردید.هدف آموزشگاه ،ایجاد یک محیط فرهنگی آموزشی جهت ارتقا بنیه علمی دانش آموزان و افراد علاقمند به آموختن زبان میباشد.

زبان آموزان برتر از آموزشگاه فرهنگ نوین

حدیثه شجاعی

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : سوم summit

مبینا قنبری

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : اول summit

حدیثه کاظم آبادی

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : دوم summit

پویا حاج رمضان

نمره : 100.00 - سطح : - رتبه : اول FCE

برنامه روزانه آموزشگاه فرهنگ نوین

شنبه

family 2

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

دوره فشرده 9 ماه

سجاد عرب

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch 1

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

family starter

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

family starter

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family starter

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family starter

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت11:30تا ساعت 12:45

first 1

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت11:30تا ساعت 12:45

family 1

سارا عباس ابادی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 1

سارا عباس ابادی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 5

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:45

family 3

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 1

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

Top Notch fun

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 2

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

Top Notch 1

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family starter

فاطمه کاظمی مقدم

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 3

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

first 1

سارا عباس ابادی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family starter

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

Top Notch 1

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family 1

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family starter

سارا عباس ابادی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family 2

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

family 1

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

pockets 1

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت11:30تا ساعت 14:30

family 1

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

family 3

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

first 2

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

first 1

حدیثه کاظم آبادی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family starter

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

family 2

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family starter

پرستو کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

family 1

حدیثه کاظم آبادی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

family 1

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت10:15تا ساعت 11:30

Top Notch 3

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت14:00تا ساعت 15:15

first 1

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 1

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

first 1

هانیه اقابالی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family starter

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:15تا ساعت 16:30

Top Notch 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 2

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 1

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

first 1

هانیه اقابالی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family starter

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:15تا ساعت 17:30

family 1

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت16:30تا ساعت 17:45

first 3

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 1

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 2

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت09:00تا ساعت 10:15

family 3

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

first 1

هانیه اقابالی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:00

family 2

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

Top Notch 1

مرتضی سعادتمند

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

Top Notch 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت19:00تا ساعت 20:15

pockets 3

حدیثه شجاعی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت13:45تا ساعت 15:00

Top Notch 1

محدثه کریمی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

Top Notch 3

حدیثه بوربور

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس شعبه 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

summit 1

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت15:00تا ساعت 16:15

family 2

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت12:45تا ساعت 14:00

Top Notch fun

سمیرا ملکی

شعبه اول فرهنگ نوین کلاس مجازی

از ساعت10:00تا ساعت 11:15

نتایج آموزشگاه فرهنگ نوین

کل زبان آموزان
فارق التحصیل
کلاس های برگزار شده
زبان آموزان فعال

اساتید آموزشگاه

یلدا سلیمی
محدثه کریمی
علی فرمانیان
حدیثه شجاعی

نظرات زبان آموزان و والدین

اخبار و مقالات

آیا آیلتس فقط تکنیک است؟

آیلتس یک تکنیک یا یک مهارت

مزایای یادگیری زبان آلمانی

با خواندن این مقاله به مزایای یادگیری زبان آلمانی دست پیدا کنید!

ثبت نام در آموزشگاه فرهنگ نوین

فرصت را از دست ندهید و همین حالا ثبت نام کنید آموزشگاه زبان فرهنگ نوین

دوره های آموزشی آموزشگاه فرهنگ نوین

دوره TTC (تربیت معلم)

دوره تربیت معلم

اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی برای نوجوانان

دوره های آموزشی مخصوص نوجوانان

اطلاعات بیشتر
دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه خردسالان

دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه خردسالان

اطلاعات بیشتر

درخواست مشاوره

ما برای مشاوره رایگان در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید

فرم درخواست

آکادمی زبان فرهنگ نوین

پاکدشت خیابان فرمانداری(20 متری مقداد)کوچه فدک 19/1 پلاک 18

تلفن آموزشگاه

02136035839 02136026572

کد پستی

3391848354

اینستا گرام

farhangacademy