021-36026572

اپلیکیشن والدین فرهنگ نوین

اپلیکیشن والدین فرهنگ نوین
1398/12/01
1 بازدید
دسته بندی:

اپلیکیشن والدین فرهنگ نوین

اپلیکیشن والدین یکی از جذاب ترین امکانات برای زبان آموزان خواهد بود زیرا با مشاهده این نمودار کم کاری ها ، معایب ، نقاط قوت و ... به صورت دقیق و گرافیکی مشخص خواهد شد و زبان آموز یا والدین با یک نگاه سطحی وضعیت فراگیری هر مهارت را متوجه خواهد شد. اپلیکیشن والدین یکی از جذاب ترین امکانات برای زبان آموزان خواهد بود زیرا با مشاهده این نمودار کم کاری ها ، معایب ، نقاط قوت و ... به صورت دقیق و گرافیکی مشخص خواهد شد و زبان آموز یا والدین با یک نگاه سطحی وضعیت فراگیری هر مهارت را متوجه خواهد شد.
فراهم کردن چنین امکاناتی برای زبان آموزان و والدین جزو مزیت های موسسه به شمار آید.
البته که در روند آموزشی و کنترل زبان آموزان برای ریزش و مشاوره نیز تاثیر گذار خواهد بود و قبل از افت زبان آموز می توان به آن هشدارهایی ارسال کرد تا قبل از آنکه فراگیری به صورت کامل دچار مشکل شود ، با مشاوره هایی دوباره زبان آموز را در مسیر پیشرفت قرار داد تا از فراگیری زبان دلسرد و مایوس نشود. همچنین زبان آموزانی که پیشرفت محسوسی دارند را نیز می توان تشویق کرد تا این روند ادامه یابد 


Parents application will be one of the most attractive features for language learners because by looking at this chart, shortcomings, disadvantages, strengths, etc. will be identified accurately and graphically, and the learner or parents with a superficial look at the learning status of each skill. Will notice. Parents application will be one of the most attractive features for language learners because by looking at this chart, shortcomings, disadvantages, strengths, etc. will be identified accurately and graphically, and the learner or parents with a superficial look at the learning status of each skill. Will notice.

Providing such facilities for language learners and parents is one of the advantages of the institute.

Of course, it will also be effective in the educational process and control of learners for falling and counseling, and before the learner falls, warnings can be sent to the learner with re-counseling before learning is completely difficult. He set out on the path of progress so that he would not be discouraged or disappointed in learning the language. Learners who are making significant progress can also be encouraged to continue this process