021-36026572

جلسه با والدین

جلسه با والدین
1398/07/07
دسته بندی:

جلسه با والدین

جلسه با والدین گرامی
با هدف ترسیم روند اموزشی و برنامه های آینده آموزشی آکادمی فرهنگ نوین
توسط سرکار خانم میرزایی
مدیر آموزشی