021-36026572

عبارات مفید برای speaking

عبارات مفید برای speaking
1399/08/19
2 بازدید
دسته بندی:

عبارات مفید برای speaking

English Speaking Skills – Education Gateway
در مواقعی که سوال در مورد علایق شما باشد استفاده از عبارت زیر توصیه می‌شود:

.Swimming appeals to me
.I get a lot of pleasure out of swimming
.I am keen to go swimming. / I’m keen on swimming./ I’m a keen swimmer
.I am fond of fruits
.I’ve grown fond of classic movies(وقتی به تازگی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید)

زمانی که از ممتحن می‌خواهید توضیح بیشتری بدهد می‌‌توانید از اصطلاحات زیر استفاده کنید:

.Sorry, I didn’t quite catch that
?Could you say that again
?…Could you explain what you mean by

اگر می‌خواهید برای پاسخ خود توضیح بیشتری بدهید:

…To put in another way
…What I’m trying to say is
…What I mean is

اگر از پاسخ خود اطمینان ندارید، ساکت نشوید و از عبارات زیر استفاده کنید تا به خود زمانی بدهید تا پاسخ درست به ذهنتان بیاید:

.That’s a difficult question
.That’s a good question
.…I’ve never thought about it before but

برای موافقت، استفاده از عبارات زیر توصیه می‌شود:

I couldn’t agree more
I totally agree
Absolutely
Precisely
Definitely

برای مخالفت محترمانه از عبارات زیر می‌توانید استفاده کنید:

.……,That’s one way of looking at it. However
.That’s not always true

وقتی می‌خواهید نظرتان را بگویید:

……,As far as I’m concerned
……,As I see it
……,As far as I know

اگر مطمئن نیستید میتوانید بگویید:

I suppose
I would imagine

و بالعکس اگر اطمینان دارید میتوانید بگویید:

.…I’m convinced that
.There is no other way

اگر می‌خواهید قبل از اینکه ممتحن به شما بگوید حرف خود را تمام کنید:

To sum up
To wrap up